norske retro lænestol Praktisk Information

 • hotel ilunion pool Vi bruger den mailadresse som I tilmelder under, til al kommunikation. Det er også her vi sender meddelelser om aflysninger. Vi gør alt for at undgå aflysning af undervisning, men da kommunens skoler har den primære brugsret til træningsfaciliteterne, er det desværre til tider uundgåeligt. Der er indregnet aflysninger i beregning af kontingentet.

 • rumstationen på nattehimlen Husk at du selv skal tegne ulykkesforsikring for dig og dit barn

 • sort hippie paryk Vi beder også forældre om aktivt at give en hånd med, når redskaber før/efter timen skal stilles frem/tilbage. Det er til virkelig stor hjælp. På forhånd mange tak.

 • sørensen biler helsinge Udmeldelse: Da flere børn/voksne ofte står på venteliste er det ønskeligt, at man giver besked om udmeldelse, såfremt man ikke længere ønsker at gøre brug af sin plads på holdet. Dette gøres til kontaktpersonen på holdet. Dette vil glæde den næste på listen.

 • populære farver 2017 Fredensborg Gymnastikforening efterlever kravet om at indhente børneattester på personer på 15 år og derover, som har vedvarende instruktion, træning eller anden direkte kontakt med børn, der er 14 år eller yngre. Hvis der er anmærkninger på børneattesten vil samarbejdet straks ophøre.

 • ripped back body Tilmelding til hold samt betaling sker on-line via hjemmesiden. Tilmelding kan fortrydes efter de første to gange deltageslse på holdet og tilmeldingsgebyret returneres. Efter de første to gange deltagelse er tilmelding bindende og tilmeldingsgebyr refunderes ikke længere.

 • Vi vil gerne vise medlemmer, forældre og andre interesserede de film og fotos, som bliver optaget i vores forening.

påvirkning af sanserne advokat grethe opstrup Accept
Alle registrerede medlemmer, ansatte og bestyrelse accepterer, at foreningen benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde. Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man kontakte foreningen via mail.

gratis edderkop spil sinnerup silkeborg åbningstider Foto
Vi benytter fotos på egen hjemmeside, i pressemeddelelser og i publikationsmaterialer fra egne træninger, stævner, og opvisninger.

fra karriere til hjemmegående Har du spørgsmål eller indsigelser mod et bestemt foto bedes du straks kontakte en i bestyrelsen.

fodpleje odense m Privatlivspolitik for idrætsforeninger

la quinta park suites 23. maj 2018

føroya bjór kassar naomi campbell skepta Fredensborg Gymnastikforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-nemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personop-lysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi slet-ter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

løber på sejrs runde Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Fredensborg Gymnastikforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Lisbeth Andersen
Adresse: Østervej 6
CVR: 29268711
Telefonnr.:22156281
Mail: [email protected]
Website: www.fgym.dk

art garfunkel koncert Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1) Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
  2) Oplysninger om ledere og trænere:
 • disneyland florida map Almindelige personoplysninger:
  o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til for-eningen og bankkontonummer

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  o CPR-nummer
  o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

amatør tegning cykel Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

space above and beyond Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (inte-resseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

kiropraktorer i slagelse Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

the inn on fifth naples florida 2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

bus luton london Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejnings-reglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) inte-resser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbin-delse med idrætsaktivitet
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af op-lysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage in-formation og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

malerier af gamle huse Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhen-ter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale me-dier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

jorden er ingen stjerne Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til id-rætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

bedstefar med skæg Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-stemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-stemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

tidligere gog spillere Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-net.

bækken løber let på slebne småsten Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

loma linda university Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018.

katawa shoujo hanako posthus kvickly silkeborg God fornøjelse med den flotte gymnastik!