aldi vores tilbud LOVE

omløbsretning på 1 fasetmotor afstand mellem spots § 1.
Foreningens navn er:

FREDENSBORG GYMNASTIKFORENING.

old jaguar cars hvornår ligger påsken 2018 § 2.
Formål:

Foreningens formål er at fremme interessen for legmelig aktivitet gennem gymnastik og anden idræt.

kroophold tilbud jylland puljeinvest danske bank bankvalg § 3.
Medlemsforhold:

Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningen.
Kontigent betales forud. Kontigent fastsættes af bestyrelsen.

papir skilte dar kan stå op ludus vuc fredericia § 4.
Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside.

cafe skolegade esbjerg ude inde termometer § 5.
Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. På dagsorden skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Der vælges 1-2 suppleanter. Ved valg af 2 suppleanter benævnes de hhv 1. og 2. suppleant. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og modtager referater.
  6. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

rensning af ovn med brun sæbe Generalforsamlingen vælger en dirigent der leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, samt bekendtgør resultatet af afstemningerne.

zoo glemt årskort Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

godt kort over brasilien Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, alle andre valg gælder for 1 år.

krybbespil et barn er født luftens sidste mester § 6.
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden indsendes til formanden underskrevet af mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer, hvorefter generalforsamlingen indvarsles inden 1 måned.

oliebaseret maling ovenpå vandbaseret maling briller uden styrke § 7.
Stemmeret:

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelse af lovændringer, og 5/6 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen.

fodterapeut smedegade slagelse Blanke stemmesedler regnes for ugyldige.

forerunner 235 blå Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.

pounds to dkk Skriftlig afstemning foretages, hvis blot 1 medlem forlanger dette.

ronaldos kæreste bryster fars til kalkun § 8.
Daglig ledelse:

Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af 5-9 medlemmer, dog ulige antal.

hvilken el cykel er bedst Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og er kun beslutningsdygtige, såfremt mindst 3/5/7 medlemmer er tilstede, hvoraf formand eller næstformand.

eevee pokemon go espion Bestyrelsen foranlediger, at der føres en medlemsfortegnelse, forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt en regnskabsprotokol.

tilbud kvickly tilbudsavis Bestyrelsen ansætter lønnede ledere.

grantræ der drysser lær at tale spansk § 9.
Forretningsorden:

Formanden og kassereren kan alene underskrive på Fredensborg Gymnastikforeningens vegne.

ilse emma indigo Ved ny kasserer, underskriver alle i bestyrelsen kontobemyndigelse fra banken, dette giver kasseren bemyndigelse til foreningens bankkonti. Både formand og
kasserer kan udstede checks.

viborg domkirke dør painter toulouse lautrec § 10.
Revision:

Revisionen består af 2 revisorer samt suppleant.

sushi slik look Regnskabet forlægges til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

zoologisk have bygninger læbe gange spalte § 11.
Opløsning af foreningen:

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler Fredensborg Idrætsråd.

s1 smart gsm alarm _
Sidst revideret den 06-01-2015